วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

คู่มือการใช้งาน การติดตั้ง "ShinMaywa" ARH SERIES (Helical Rotor Blower)

คู่มือการใช้งาน การติดตั้ง
ShinMaywa
AIR BLOWER ( 3 Lobe, Helical Rotor Type)
ARH SERIES

การติดตั้ง
1. ติดตั้ง Blower แต่ละตัวให้มีพื้นที่โดยรอบเพียงพอเหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุง เช่น
ถ่านน้ำมันหล่อ ลื่น, ถอดรื้อ Blower ฯลฯ
2. ติดตั้งในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
   1.1) การตรวจสอบก่อนติดตั้ง
       1. ตรวจสอบเพื่อความแน่นอนว่า Pulley สามารถหมุนได้อิสระ โดยทดลอง
หมุนด้วยมือ
       2. น้ำมันหล่อลื่นอยู่ในระดับที่กำหนด
   1.2) ติดตั้ง Blower บนฐานให้แน่นโดยใช้น็อตเป็นตัวยึด
   1.3) ต่อท่อปล่อยอากาศตรงทางออกของ Blower
       ก. น้ำหนักของท่อจะต้องไม่มีผลต่อหน้าแปลนของ Blower
       ข. สิ่งแปลกปลอมจะต้องไม่มีตกค้างอยู่ในท่อ
       ค. Safety Valve และ Silencer จะติดตั้งกับตัว Blower และขันน็อตให้
แน่น
   1.4) งานทางด้านไฟฟ้า
       ก. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าเช่น แรงดันไฟฟ้า (Voltage), ความถี่ ฯลฯ
ให้ตรงกับ Nameplate ของ Blower
       ข. งานทางไฟฟ้าทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การปฏิบัติงานของช่าง
ไฟฟ้า และเหมาะสมกับมาตรฐานของผู้ผลิตที่กำหนด
       ค. ตรวจสอบทิศทางการหมุนให้ถูกต้อง
   1.5) Pulley
ระดับเส้นขนานของ Pulley ; a = ในระยะ 1 mm /m


   1.6)Safety Valve
ปรับ Safety valve ดังต่อไปนี้
       ก. เปิดสวิทซ์ให้ Blower เริ่มการ
ทำงาน
       ข. ปิด Gate valve ทีละน้อยๆและ
เพิ่มแรงดัน
ขึ้นประมาณ 107% เมื่อเทียบกับ
แรงดันของ Spec สำหรับตัวอย่าง
แรงดันคือ 0.3kg/cm2 เพิ่มแรงดันเป็น 0.32 kg/cm2

       ค. คลายน็อตล็อก (Locknut)
       ง. คลายน็อตปรับแรงดัน (Adjustment Bolt) เพื่อระบายอากาศที่เพิ่มขึ้นของ
แรงดันออกไป
ข้อควรจำ : ถ้าแรงดันต่ำให้หมุนน็อตปรับแรงดัน (Adjustment Bolt) ทวน
เข็มนาฬิกา (หมุนทางซ้าย)
       จ. ขันน็อตล็อก (Locknut) จนแน่น
       ฉ. เปิด Gate valve ให้แรงดันต่ำลงและหยุดการคลาย Safety Valve
       ช. การทำงานของ Safety Valve จะทำการตรวจสอบใหม่โดยปิด Gate Valve ที
ละน้อยๆและเพิ่มแรงดันขึ้น สำหรับตัวอย่างเมื่อตั้งแรงดันไว้ที่ 0.32 kg/cm2
และ Safety Valve จะเริ่มทำงานใหม่อีกครั้งที่แรงดันเท่านี้
ข้อควรจำ : ในบางกรณีการเริ่มทำงานของ Blower มันต้องการเปิด Gate
Valve ให้เต็มที่และ Reset Safety Valve เพราะว่าทางออกของลมมีน้ำเป็น
Load มากเกินไป (เมื่อมีน้ำเต็มใน Aeration Pit) ในท่อ discharge
Web 1 : https://www.airpumpcenter.supply/16701177/shinmaywa
Web 2 : http://www.airpumpcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538672849&Ntype=4


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น